Befragung Nachbarschaft und Zusammenleben in Berlin

In einer breit angelegten Studie führt InWIS im Auftrag der FH Münster eine Befragung von 3.000 Berliner Bürger*innen zu den Themen Nachbarschaft und Zusammenleben im Quartier durch.

Aufbauend auf der Studie werden Handlungsempfehlungen zur Verbesserung erstellt. Was zählt ist vor allem Ihre Sicht der Dinge – was haben Sie für Einstellungen auf ausgewählte Themen? Teilen Sie uns Ihre Ansichten mit, denn nur so kann falsches behoben und gutes weiter gefördert werden.

Informationen für Befragte / informations for interviewees

Eine gute Nachbarschaft, das Verständnis für sein Gegenüber und ein respektvoller Umgang miteinander tragen zu einem stabilen gesellschaftlichen Zusammenleben bei. Gerade in Quartieren und Stadtteilen mit hoher kultureller Vielfalt, spielen Nachbarschaften eine wichtige Rolle für die soziale Integration.

Aus diesem Anlass führen wir aktuell eine bundesweite Umfrage mit insgesamt 11.000 Teilnehmenden (davon ca. 9.000 in den Städten Dortmund, Bonn, Berlin) durch. Mit der Durchführung der Befragung haben wir das unabhängige Institut InWIS Forschung & Beratung GmbH beauftragt.

Aus den Ergebnissen dieser breit angelegten Studie werden wir einen wichtigen Erkenntnisbeitrag für das derzeitige und zukünftige gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland ableiten können und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung erstellen. Was zählt ist vor allem Ihre Sicht der Dinge – was haben Sie für Einstellungen auf ausgewählte Themen? Teilen Sie uns Ihre Ansichten mit, denn nur so kann falsches behoben und gutes weiter gefördert werden.

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 15 bis 20 Minuten dauern und ist selbstverständlich freiwillig. Wir garantieren, dass wir nur anonyme Ergebnisse erhalten und keine Namen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen erfasst werden.

Wo erhalte ich nähere Informationen zu der Erhebung und zum Forschungsprojekt?

Bei Interesse werden wir Ihnen die Ergebnisse des Forschungsprojektes gerne zusenden. Geben Sie uns hierzu einfach einen Hinweis per Mail an kurtenbach [at] fh-muenster.de. Weitere Fragen beantworten Ihnen Herr Prof. Dr. Sebastian Kurtenbach und Herr Armin Küchler im Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Münster unter der Nummer + 49 251 83-65763 oder der genannten E-Mail-Adresse.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen im Voraus herzlich.

A good neighbourhood, understanding for one's counterpart and respectful interaction with one another contribute to a stable social coexistence. Especially in neighbourhoods and districts with a high level of cultural diversity, neighbourhoods play an important role for social integration.

In our research project, we conduct research on the topics of neighbourhoods, life in the neighbourhood and social coexistence.. The study is funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF).

For this reason, we are currently conducting a nationwide survey with a total of 11,000 participants (of which approx. 9,000 in the cities of Dortmund, Bonn and Berlin). We have commissioned the independent institute InWIS Forschung & Beratung GmbH to conduct the survey.

With the results of this study, we will be able to contribute scientific insights and practical recommendations for current and future social coexistence in Germany. What matters most is your view of things - what attitudes do you have to selected issues? Let us know your views, because this is the only way to correct what is wrong and further promote what is good.

With kind regards

حسن المجاورة في الأحياء دورًا مهمًا ليس في التكامل الاجتماعي فقط بل ايضا في ارساء الثقة التامة في ديمقراطيتنا، خاصة في الأحياء والمناطق ذات تنوع ثقافي واجتماعي عالي.

في مشروعنا البحثي، نقوم بالبحث في العلاقة بين المجاورة والديمقراطية في الحي وذلك في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة العلوم التطبيقية في منستر. على وجه التحديد، ندرس تأثير شبكات أحياء معينة على مواقف الافراد تجاه الديمقراطية والمجتمع والدين

يتم تمويل الدراسة من قبل الوزارة الفدرالية للتعليم والبحث (BMBF).

لهذا السبب، نجري حاليًا دراسة استقصائية على مستوى وطني مع مجموعة متكونة من 11،000 مشارك (من بينهم حوالي 9،000 مشارك من دورتموند، بون وبرلين)

InWIS Research & Consulting GmbH لقد كلفنا المعهد المستقل

بإجراء الاستبيان والدراسة

من نتائج هذه الدراسة العلمية واسعة النطاق، سنكون قادرين على فهم قدر كبير من حيثيات التعايش الاجتماعي الحالي والمستقبلي في ألمانيا وكذلك استنباط توصيات عملية.

مع فائق الاحترام و خالص التقدير،

Iyi bir komşuluk, karşındakine anlayış göstermek ve birbirine saygılı davranmak, sağlam bir toplumsal birlikteliğe katkıda bulunmaktadır. Özellikle de yüksek kültürel çeşitliliğe sahip mahalle ve semtlerde, komşulukların rolü sosyal entegrasyon konusunda önemlidir.

Münster Meslek yüksekokulunun sosyal bilgiler bölümündeki araştırma projemizde komşuluk, mahallede yaşam ve toplumsal birlikte yaşam konularını araştırıyoruz. Bu araştırma, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından teşvik edilmektedir.

Bu vesile ile güncel olarak tüm Almanya'da toplamda 11.000 katılımcı (bunlardan yakl. 9.000'i Dortmund, Bonn, Berlin şehirlerinden) ile bir anket düzenliyoruz. Anket ile bağımsız enstitü InWIS Forschung & Beratung GmbH şirketini görevlendirdik.

Bu geniş kapsamlı araştırmadan elde edilecek sonuçlardan, Almanya'daki güncel ve gelecekteki toplumsal birlikte yaşam için önemli bir anlayış katkısını türetebileceğiz ve iyileştirme için eylem tavsiyeleri oluşturabileceğiz. Özellikle önemli olan sizin konulara bakış açınızdır – seçili konular hakkındaki görüşleriniz nedir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın zira ancak bu şekilde yanlışlar giderilebilir ve iyi olan şeyler teşvik edilmeye devam edilebilir.

Anketin doldurulması yaklaşık 15 ila 20 dakika sürecektir ve elbette isteğe bağlıdır. Sadece anonim sonuçlar elde edeceğimizi ve katılımcıların isimlerinin kaydedilmeyeceğini garanti ediyoruz.

Anket ve araştırma projesi hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

Talep etmeniz halinde, araştırma projesinin sonuçlarını memnuniyetle göndeririz. Bunun için kurtenbach [at] fh-muenster.de adresi üzerinden bize talebinizi e-posta ile göndermeniz yeterlidir. Diğer sorularınızı Münster Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü'nden Sayın Prof. Dr. Sebastian Kurtenbach ve Sayın Armin Küchler + 49 251 83-65763 numaralı telefon veya yukarıda belirtilen e-posta adresi üzerinden memnuniyetle yanıtlayacaktır.

Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Un cartier bun, înţelegerea pentru celelalte persoane şi comportamentul respectuos, contribuie la un mediu de viaţă social stabil. Tocmai în cartierele şi zonele de oraş cu o varietate culturală ridicată, cartierele joacă un rol important în integrarea socială.

În proiectul nostru de cercetare din cadrul Departamentului de Științe Sociale al Universitații din Münster, noi realizăm cercetări privind subiectele: vecinătate, viața în cartier și conviețuirea socială. Studiul este susţinut de către Ministerul Federal pentru Educaţie şi Cercetare (BMBF).

Cu această ocazie noi realizăm în prezent, un chestionar la nivel naţional, cu un total de 11.000 de participanţi (din care cca. 9.000 în oraşele Dortmund, Bonn, Berlin). Noi i-am solicitat Institutului independent InWIS Forschung & Beratung GmbH să realizeze sondajul.

Din rezultatele acestui studiu amplu, noi vom putea obține un aport de cunoaștere important pentru coexistența socială, actuală și viitoare în Germania și vom putea realiza recomandări de acţiune pentru îmbunătăţire. Ceea ce contează mai presus de toate este punctul dumneavoastră de vedere – ce credeţi dumneavoastră referitor la subiectele selectate? Împărtăşiţi cu noi părerea dumneavoastră, deoarece aceasta este singura modalitate de a corecta ceea ce este greșit și de a continua promovarea a ceea ce este bine.

Cum puteţi să participaţi la sondaj?

Completarea chestionarului durează 15 până la 20 minute şi este bineînţeles voluntară. Noi vă garantăm că vom primi numai rezultate anonime şi nu se înregistrează numele participanţilor şi participantelor.

Unde obţin informaţii detaliate privind colectarea datelor şi proiectul de cercetare?

Dacă vă interesează, noi vă expediem cu plăcere rezultatele proiectului de cercetare. Pentru aceasta, trimiteţi o indicaţie prin e-mail la kurtenbach [at] fh-muenster.de. Dacă aveţi întrebări, vă răspund prof. dr. Sebastian Kurtenbach şi domnul Armin Küchler din cadrul Departamentului Ştiinţe Sociale al Universităţii Münster la numărul + 49 251 83-65763 sau la adresa de e-mail indicată.

Vă mulţumim anticipat pentru ajutorul dumneavoastră.

добросъседството, разбирането на другия и уважителното общуване един с друг допринасят за стабилното социално съжителство. Особено в кварталите и градските райони с голямо културно многообразие добросъседството играе важна роля за социалната интеграция.

В нашия изследователски проект ние от Катедрата по социални дейности във Висшето специализирано училище в Мюнстер проучваме темите за квартала, живота в квартала и социалното съжителство. Проучването е финансирано от Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF).

По този повод в момента провеждаме национално проучване с общо 11 000 участници (от които ок. 9 000 в градовете Дортмунд, Бон, Берлин). Възложихме провеждането на проучването на независимия институт InWIS Forschung & Beratung GmbH.

От резултатите на това широкообхватно изследване ще можем да извлечем важни познания за настоящото и бъдещото социално съжителство в Германия и да съставим препоръки за действия за неговото подобряване. Важна е Вашата гледна точка – какво е отношението Ви към избраните теми? Споделете мнението си с нас, защото само по този начин е възможно да се поправят грешките и да се насърчава доброто.

Попълването на въпросника ще отнеме около 15 до 20 минути и, естествено, е доброволно. Ние гарантираме, че получаваме само анонимни резултати и че не се регистрират имена на участници.

Къде мога да получа подробна информация за проучването и изследователския проект?

Ако проявявате интерес, ще се радваме да Ви изпратим резултатите от изследователския проект. За целта ни изпратете указание по електронната поща на адрес kurtenbach [at] fh-muenster.de. На допълнителни въпроси ще Ви отговорят г-н проф. д-р Себастиан Куртенбах и г-н Армин Кюхлер от Катедрата по социални дейности във Висшето специализирано училище в Мюнстер на телефон + 49 251 83-65763 или на посочения електронен адрес.

Предварително Ви благодарим сърдечно за подкрепата.

Informationen für Organisationen / informations for organizations

Eine gute Nachbarschaft, das Verständnis für sein Gegenüber und ein respektvoller Umgang miteinander tragen zu einem stabilen gesellschaftlichen Zusammenleben bei. Gerade in Quartieren    und Stadtteilen mit hoher kultureller Vielfalt, spielen Nachbarschaften eine wichtige Rolle für die soziale Integration, aber auch das Vertrauen in unsere Demokratie.

In unserem Forschungsprojekt erforschen wir am Fachbereich Sozialwesen an der Fachhochschule Münster den Zusammenhang zwischen Nachbarschaft und Demokratie im Quartier. Konkret untersuchen wir, welchen Einfluss bestimmte Nachbarschaftsnetzwerke auf die Einstellungen zu den Themen Demokratie, Gesellschaft und Religion haben. Die Studie wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Aus diesem Anlass führen wir aktuell eine bundesweite Erhebung mit insgesamt 11.000 Teilnehmenden (davon ca. 9.000 in den Städten Dortmund, Bonn, Berlin) durch. Mit der Durchführung der Befragung haben wir das unabhängige Institut InWIS Forschung & Beratung GmbH beauftragt.

Aus den Ergebnissen dieser breit angelegten wissenschaftlichen Studie werden wir einen wichtigen Erkenntnisbeitrag für das derzeitige und zukünftige gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland und Empfehlungen für die Praxis ableiten können.

Was können Sie als Organisation zum Gelingen der Studie beitragen?

Bisher wurden die Lebenseinstellungen und Gewohnheiten von Einwohnerinnen und Einwohnern mit Migrationshintergrund sowie in Deutschland lebenden Ausländern nicht ausreichend erforscht. Das wollen wir ändern. In der Studie haben wir uns das Ziel gesetzt, insbesondere die Meinung von Migrantinnen und Migranten, vor allem jüngerer Migrantinnen und Migranten, zu erfragen.

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Ihre Mitglieder über unsere Studie und/oder sprechen Sie uns gerne persönlich an. Den untenstehenden Link und das vorliegende Anschreiben können Sie gerne verteilen. Anbei senden wir Ihnen auch Flyer, die Sie aushängen oder auslegen können.

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 15 bis 20 Minuten dauern und ist selbstverständlich freiwillig. Wir garantieren, dass wir nur anonyme Ergebnisse erhalten und keine Namen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen erfasst werden.

Wo erhalte ich nähere Informationen zu der Erhebung und zum Forschungsprojekt?

Bei Interesse werden wir Ihnen die Ergebnisse des Forschungsprojektes gerne zusenden. Geben Sie uns hierzu einfach einen Hinweis per Mail an kurtenbach [at] fh-muenster.de. Weitere Fragen beantworten Ihnen Herr Prof. Dr. Sebastian Kurtenbach und Herr Armin Küchler im Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Münster unter der Nummer + 49 251 83-65763 oder der genannten E-Mail-Adresse.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen im Voraus herzlich.

A good neighbourhood, understanding for one's counterpart and respectful interaction with one another contribute to a stable social coexistence. Especially in neighbourhoods and districts with a high level of cultural diversity, neighbourhoods play an important role for social integration, but also for trust in our democracy.

In our research project, we are investigating the connection between neighbourliness and democracy in the neighbourhood at the Department of Social Work at Münster University of Applied Sciences. Specifically, we are investigating what influence certain neighbourhood networks have on attitudes towards democracy, society and religion. The study is funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF).

For this reason, we are currently conducting a nationwide survey with a total of 11,000 participants (of which approx. 9,000 in the cities of Dortmund, Bonn and Berlin). We have commissioned the independent institute InWIS Forschung & Beratung GmbH to conduct the survey.

With the results of this study, we will be able to contribute scientific insights and practical recommendations for current and future social coexistence in Germany.

What can you as an organisation contribute to the success of the study?

So far, the opinions and habits of residents with a migration background and foreigners living in Germany have not sufficiently been subject to research. We want to change that. In the study we have set the goal of inquiring about the opinions of migrants, especially younger migrants.

Please take this opportunity to inform your members about our study and/or feel free to contact us personally. Please feel free to distribute the link below and this cover letter. We are also sending you flyers that you can post or display.

Filling out the questionnaire will take about 15 to 20 minutes and is of course voluntary. We guarantee that we will only receive anonymous results and that no names of participants will be recorded.

Where can I get more information about the survey and the research project?

If you are interested, we will be happy to send you the results of the research project. Just let us know by sending an e-mail to kurtenbach@fh-muenster.de. For further questions, please contact Prof. Dr. Sebastian Kurtenbach and Mr. Armin Küchler in the Department of Social Work at Münster University of Applied Sciences at + 49 251 83-65763 or the above-mentioned e-mail address.

We would like to thank you in advance for your support.

حسن الجوار والتفاهم بين افراد المجتمع ومعاملة بعضنا البعض باحترام تساهم في تعايش اجتماعي مستقر. تلعب حسن المجاورة في الأحياء دورًا مهمًا ليس في التكامل الاجتماعي فقط بل ايضا في ارساء الثقة التامة في ديمقراطيتنا، خاصة في الأحياء والمناطق ذات تنوع ثقافي واجتماعي عالي

في مشروعنا البحثي، نقوم بالبحث في العلاقة بين المجاورة والديمقراطية في الحي وذلك في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة العلوم التطبيقية في منستر. على وجه التحديد، ندرس تأثير شبكات أحياء معينة على مواقف الافراد تجاه الديمقراطية والمجتمع والدين.

يتم تمويل الدراسة من قبل الوزارة الفدرالية للتعليم والبحث (BMBF).

لهذا السبب، نجري حاليًا دراسة استقصائية على مستوى وطني مع مجموعة متكونة من 11،000 مشارك (من بينهم حوالي 9،000 مشارك من دورتموند، بون وبرلين)

InWIS Research & Consulting GmbH لقد كلفنا المعهد المستقل

بإجراء الاستبيان والدراسة.

من نتائج هذه الدراسة العلمية واسعة النطاق، سنكون قادرين على فهم قدر كبير من حيثيات التعايش الاجتماعي الحالي والمستقبلي في ألمانيا وكذلك استنباط توصيات عملية.

ما الذي يمكنك كمنظمة أن تساهم به في نجاح الدراسة؟

حتى الآن، لم يتم البحث بشكل كافٍ في مواقف وعادات السكان من أصول مهاجرة والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا. وهذا ما نريد تغييره. في الدراسة، وضعنا لأنفسنا هدف معرفة آراء المهاجرين، وخاصة منهم الشباب.

يرجى اغتنام الفرصة لإبلاغ أعضاء منظمتكم بدراستنا و / أو التحدث إلينا شخصيًا. نود منكم توزيع الرابط المذكور أدناه او هذه الرسالة. هذه الرسالة مرفقة أيضًا بمنشورات يمكنكم تعليقها أو نشرها.

مع فائق الاحترام و خالص التقدير،

Iyi bir komşuluk, karşındakine anlayış göstermek ve birbirine saygılı davranmak, sağlam bir toplumsal birlikteliğe katkıda bulunmaktadır. Özellikle de yüksek kültürel çeşitliliğe sahip mahalle ve semtlerde, komşulukların rolü sosyal entegrasyon konusunda önemlidir.

Münster Meslek yüksekokulunun sosyal bilgiler bölümündeki araştırma projemizde komşuluk, mahallede yaşam ve toplumsal birlikte yaşam konularını araştırıyoruz. Bu araştırma, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından teşvik edilmektedir.

Bu vesile ile güncel olarak tüm Almanya'da toplamda 11.000 katılımcı (bunlardan yakl. 9.000'i Dortmund, Bonn, Berlin şehirlerinden) ile bir anket düzenliyoruz. Anket ile bağımsız enstitü InWIS Forschung & Beratung GmbH şirketini görevlendirdik.

Bu geniş kapsamlı araştırmadan elde edilecek sonuçlardan, Almanya'daki güncel ve gelecekteki toplumsal birlikte yaşam için önemli bir anlayış katkısını türetebileceğiz ve iyileştirme için eylem tavsiyeleri oluşturabileceğiz. Özellikle önemli olan sizin konulara bakış açınızdır – seçili konular hakkındaki görüşleriniz nedir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın zira ancak bu şekilde yanlışlar giderilebilir ve iyi olan şeyler teşvik edilmeye devam edilebilir.

Araştırmanın başarıyla sonuçlanması için organizasyon olarak siz nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

Şimdiye kadar göç geçmişine sahip olan yurttaşlar ile Almanya'da yaşayan yabancıların yaşam tutumları ve alışkanlıkları yeterince araştırılmadı. Bunu da değiştirmek istiyoruz. Bu araştırmadaki hedefimiz, özellikle de genç göçmenler olmak üzere ağırlıklı olarak göçmenlerin düşüncelerini öğrenmektir.

Lütfen fırsattan istifade edin ve üyelerinizi araştırmamız hakkında bilgilendirin ve/veya bizimle şahsen iletişime geçin. Aşağıdaki linki ve bu yazıyı memnuniyetle yayabilirsiniz. Ekte size ayrıca ilan edebileceğiniz veya dağıtabileceğiniz el ilanları da gönderiyoruz.

Saygılarımızla

Un cartier bun, înţelegerea pentru celelalte persoane şi comportamentul respectuos, contribuie la un mediu de viaţă social stabil. Tocmai în cartierele şi zonele de oraş cu o varietate culturală ridicată, cartierele joacă un rol important în integrarea socială.

În proiectul nostru de cercetare din cadrul Departamentului de Științe Sociale al Universitații din Münster, noi realizăm cercetări privind subiectele: vecinătate, viața în cartier și conviețuirea socială. Studiul este susţinut de către Ministerul Federal pentru Educaţie şi Cercetare (BMBF).

Cu această ocazie noi realizăm în prezent, un chestionar la nivel naţional, cu un total de 11.000 de participanţi (din care cca. 9.000 în oraşele Dortmund, Bonn, Berlin). Noi i-am solicitat Institutului independent InWIS Forschung & Beratung GmbH să realizeze sondajul.

Din rezultatele acestui studiu amplu, noi vom putea obține un aport de cunoaștere important pentru coexistența socială, actuală și viitoare în Germania și vom putea realiza recomandări de acţiune pentru îmbunătăţire. Ceea ce contează mai presus de toate este punctul dumneavoastră de vedere – ce credeţi dumneavoastră referitor la subiectele selectate? Împărtăşiţi cu noi părerea dumneavoastră, deoarece aceasta este singura modalitate de a corecta ceea ce este greșit și de a continua promovarea a ceea ce este bine.

Cu ce puteți contribui dumneavoastră ca organizație la succesul studiului?

Până în prezent nu au fost cercetate suficient, atitudinile și obiceiurile rezidenților proveniți dintr-un context de migrație și ale străinilor care trăiesc în Germania. Noi dorim să schimbăm acest lucru. În cadrul studiului, noi ne-am propus să cerem părerile migranților în special, ale migranților mai tineri.

Vă rugăm să profitați de ocazie pentru a vă informa membrii despre studiul nostru și/sau luați legătura cu noi personal. Puteți să distribuiți link-ul de mai jos și această scrisoare de intenție. De asemenea, noi vă trimitem și broșuri pe care le puteți afișa sau prezenta.

Cu stimă

добросъседството, разбирането на другия и уважителното общуване един с друг допринасят за стабилното социално съжителство. Особено в кварталите и градските райони с голямо културно многообразие добросъседството играе важна роля за социалната интеграция.

В нашия изследователски проект ние от Катедрата по социални дейности във Висшето специализирано училище в Мюнстер проучваме темите за квартала, живота в квартала и социалното съжителство. Проучването е финансирано от Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF).

По този повод в момента провеждаме национално проучване с общо 11 000 участници (от които ок. 9 000 в градовете Дортмунд, Бон, Берлин). Възложихме провеждането на проучването на независимия институт InWIS Forschung & Beratung GmbH.

От резултатите на това широкообхватно изследване ще можем да извлечем важни познания за настоящото и бъдещото социално съжителство в Германия и да съставим препоръки за действия за неговото подобряване. Важна е Вашата гледна точка – какво е отношението Ви към избраните теми? Споделете мнението си с нас, защото само по този начин е възможно да се поправят грешките и да се насърчава доброто.

С какво Вие като организация можете да допринесете за успеха на проучването?

Досега житейските нагласи и навици на жители с мигрантски произход, както и на живеещи в Германия чужденци не са изследвани достатъчно. Искаме да променим това. В изследването си поставихме за цел да разберем мнението на мигрантите, особено на по-младите мигранти.

Моля, използвайте възможността и информирайте Вашите членове за нашето проучване и/или се свържете с нас лично. Можете да разпространите посочения по-долу линк и настоящото писмо. Приложено Ви изпращаме също и флаери, които можете да закачите или изложите на видно място.

С приятелски поздрави